Szakértő válaszol

Kérdése van e-közigazgatás vagy iratkezeléssel kapcsolatban? Írjon nekünk, és választ kaphat kérdéseire.

A beküldés regisztrációhoz kötött.

Iratkezelés egyházi intézményeknél

Egyházi fenntartású nevelési-oktatási intézmények, illetve azok fenntartója esetében a közfeladat jogszabályi alapjánál a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről rendelkező 1995. évi LXVI. törvény 3. § b) pontja alkalmazandó-e? (Az intézmények egyoldalú nyilatkozat, illetve köznevelési szerződés alapján vesznek részt az állami feladatellátásban.) Vagyis az egyházi fenntartású intézményekre, illetve azok egyházi fenntartóira vonatkozik-e a fent említett 335/2005. Korm. rendelet?

A szakértőnk válasza:

Egyházi intézmények közfeladathoz kapcsolódó iratkezelése

A válasz röviden az, hogy igen, az egyházi fenntartású nevelési-oktatási intézményekre vonatkozik a 335/2005. Korm. r. minden előírása, vagyis a rendelet értelmében kell ellátni az iratkezelési feladatokat, egyedi iratkezelési szabályzatot és irattári tervet kell készítenie az egyházi fenntartású intézményeknek.

Ugyanakkor magára az egyházi fenntartóra nem vonatkoznak az előírások. Egyszerűbben: egy püspöki hivatalra nem, de a püspökség által működtetett oktatási intézményre vonatkozik a közkeletűen csak „levéltári törvénynek” nevezett jogszabály épp úgy, mint a 335/2005. Korm. rendelet.

Ahhoz, hogy ennek a helyzetnek az okát megértsük, abból kell kiindulni, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján a köznevelési feladatok ellátása alapvetően állami feladat. Vö! a 2011. évi CXC. tv. 2. § (1), mely szerint „az Alaptörvényben foglalt ingyenes és kötelező alapfokú, ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú nevelés-oktatáshoz való jog biztosítása az érettségi megszerzéséig, valamint az első szakképesítésre történő felkészítés a magyar állam közszolgálati feladata.

Mivel a köznevelési feladatok ellátása állami feladat, ezért a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről rendelkező 1995. évi LXVI. törvény 3. § b. pontja alkalmazandó ebben az estben. E hivatkozott bekezdés határozza meg a közfeladat fogalmát, mely szerint „közfeladatot ellátó szerv az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv és személy.”

Vagyis, tekintettel arra, hogy a nemzeti köznevelésről szóló, fentebb hivatkozott törvényi bekezdés alapján a köznevelési tevékenység állami feladat, a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló törvény hivatkozott bekezdése alapján a köznevelési feladatellátás is közfeladatnak minősül.

Mindezek alapján pedig az 1995. évi LXVI. törvény 2. § (a) értelmében e törvény hatálya kiterjed a köznevelési szerződés alapján végzett tevékenységhez kapcsolódó iratokra.

Látható tehát, hogy a jogszabály a közfeladat ellátáshoz, nem pedig az állami és/vagy az önkormányzati tulajdonláshoz vagy fenntartáshoz köti a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló törvény hatályosságát.

Hasonlóan a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló törvény hatályosságához, az annak 35/A. §-a (1) bekezdése alapján kiadott 335/2005. Korm. (XII. 29.) a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről sem a fenntartói vagy a tulajdonosi joghoz köti a hatályosságot, hanem, már a címben is jelezve, a közfeladat ellátásához. Mindenesetre a hivatkozott kormányrendelet 1. § (1) bekezdése rögzíti, hogy „E rendelet hatálya a közfeladatot ellátó szervekre és – a (2) bekezdésben foglalt korlátozással – azok irattári anyagára terjed ki.” A (2) bekezdés a minősített iratokra vonatkozó eltérést szabályozza, mely rendelkezés a köznevelési tevékenység iratkezelését nem érinti.

Ugyanakkor mindez nem érinti az egyház hivatalszervezetét, hiszen az egyházi alapfeladat ellátása nem közfeladat, tekintettel arra, hogy az egyház alaptevékenysége nem állami vagy önkormányzati feladat az Alaptörvény, illetve más jogszabályok szerint sem. Ellentétben az itt bemutatott oktatási tevékenységgel.

Csóti Csaba
iratkezelési szakértő

 

 

 

Tanúsitottiratkezelés
A deusz.hu Dokumentumkezelési és Elektronikus Ügyintézési Szakmai Egyesület honlapja. Célja, hogy felületet adjon a szervezet működési területéhez tartozó ismeretek átadására, szakmai kapcsolatok létesítésére.