Általános Szerződési Feltételek

DMS Services Korlátolt Felelősségű Társaság élő képzésekre irányadó Általános Szerződési Feltételei

(ÁSZF)

  1. Bevezető rendelkezések

1./ A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a DMS Services Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „DMS Services”) által üzemeltetett deusz.hu domain néven elérhető weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) keresztül meghirdetett élő képzésekre (a továbbiakban együtt: „Képzés”) történő jelentkezésekre és a Képzéseken történő részvételre vonatkozóan létrejött szerződésekre irányadó általános szerződési feltételeket, és ennek keretében a Képzésre jelentkező személyek (a továbbiakban: „Jelentkező”) jogait és kötelezettségeit tartalmazzák (a DMS Services és Jelentkező a továbbiakban együttesen: „Felek”).

2./ A Képzésekre történő regisztrációval kapcsolatban a DMS Services és a Jelentkező jogait és kötelezettségeit jelen ÁSZF teljes körűen szabályozza.

3./ A DMS Services kijelenti, a Jelentkező pedig kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben jogszabály vagy az ÁSZF nem ír elő papíralapú írásbeli kommunikációt a DMS Services és a Jelentkező között, abban az esetben a Felek írásbelinek fogadják el a DMS Services jelen ÁSZF-ben rögzített, illetve a Jelentkező által a regisztráció során megadott e-mail címére megküldött e-mail üzenetet. A Felek között létrejött jogviszony alapja az online együttműködés (Képzésre történő jelentkezés online szerződéskötéssel), így az egymás közt folytatandó kommunikáció alapja az e-mail útján történő levelezés.

4./ A Képzésre történő jelentkezéssel a Jelentkező kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et megértette, a benne foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Jelentkező a jelen ÁSZF-et nem fogadja el, a Képzésre nem jelentkezhet, és azon nem vehet részt.

5./ A Weboldalon elérhető 1 napos élő, tantermi képzések esetében a szolgáltatást a DMS Services nyújtja. A DMS Services adatai:

Cégnév: DMS Services Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1021 Budapest, Labanc út 6. A. ép. földszint 1.

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Adószám: 14727485241

Cégjegyzékszám: 01 09 342789

  1. Online jelentkezés és a szerződés létrejötte

1./ A Weboldalon keresztül elektronikus úton lehet jelentkezni a Képzésekre a jelen ÁSZF- ben meghatározott módon.

2./ A képzés Weboldalon történő meghirdetése nem tekinthető a DMS Services által közölt ajánlatnak, kizárólag ajánlattételre irányuló felhívásnak. A Jelentkező általi elektronikus jelentkezés ebből eredően nem hozza létre a szerződést a Felek között, a Képzésen történő részvételre vonatkozó szerződés a jelentkezésnek a DMS Services általi e-mailes visszaigazolásával jön létre.

3./ A képzésre történő jelentkezés nem minősül olyan jognyilatkozatnak, melynek közlésére a jognyilatkozatban foglalt tartalom változatlan visszaidézésére, a nyilatkozattevő személyének és a nyilatkozat megtétele időpontjának azonosítására alkalmas formában kerül sor, ekként a szerződés nem minősül a Ptk. 6:7 § (3) bekezdése szerint írásba foglaltnak. A szerződés nem kerül iktatásra, és ilyen formában utóbb nem is hozzáférhető.

4./ A szerződés létrejöttét igazolja a jelentkezés beérkezését követően a DMS Services által kiküldött e-mailes visszaigazolás, a jelentkezés során megadott és elektronikusan elmentett jelentkezési adatok, valamint a kiállított számla, amelyeket a DMS Services a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határideig őriz.

5./ A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre. A jelentkezés során megadott adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibák azonosítására és kijavítására a szerződési jognyilatkozat megtételét megelőzően a „Jelentkezés véglegesítése” során van lehetőség. Amennyiben a jelentkezés során a Jelentkező által megadott adatok pontatlanok, elévültek, aktualitásukat vesztették, vagy valóságtartalmuk megkérdőjelezhető, azért kizárólag a Jelentkező a felelős. A Weboldalon megadott adatok pontatlanságából, elgépeléséből vagy nem valós adatok megadásából összefüggésben felmerülő következményekkel kapcsolatban a DMS Services kizár mindenfajta felelősséget.

6./ A Weboldalon publikált Képzésekkel kapcsolatban részletes tájékoztatást az adott Képzésre vonatkozó oldalon érheti el. Amennyiben bármely Képzést érintően a Weboldalon megjelentetett tájékoztatásnál részletesebb információkra lenne szüksége, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

7./ Az egyes Képzéseken történő részvételért fizetendő díjról az adott Képzés oldalán tájékozódhatnak. Az általános forgalmi adót tartalmazó bruttó részvételi díj az adott Képzés oldalán, a regisztrációs űrlap alatt kerül feltüntetésre.

8./ A DMS Servicesnek jogában áll a Képzések részvételi díját megváltoztatni azzal a kitétellel, hogy a módosítás egyidejűleg lép hatályba a Weboldalon való megjelenéssel.  A módosítást megelőzően beérkezett jelentkezésekre az árváltoztatás nem vonatkozik, így a Jelentkező mindenkor azt az árat fizeti, ami a jelentkezés elküldésekor a Weboldalon publikálva volt.

9./ Amennyiben a Weboldalon bármilyen okból kifolyólag hibás ár kerül feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves árra, úgy a DMS Services nem köteles a Képzésen történő részvételt a hibás áron biztosítani. A DMS Services ilyen esetben felajánlja a helyes áron történő részvételt a Képzésen, amelynek ismeretében a Jelentkező írásban nyilatkozhat részvételi szándékáról.

10./ A Jelentkező Weboldalon történő jelentkezése csak akkor tekinthető érvényes regisztrációnak, ha a Képzés oldalán található Jelentkezési űrlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezője hiánytalanul kitöltésre kerül. Érvényes regisztráció esetén a DMS Services a jelentkezést befogadja. Amennyiben a Jelentkező hibás és/vagy pontatlan adatokat ad meg a jelentkezése során, a DMS Services Kft-t semminemű felelősség nem terheli a téves jelentkezési adatokból eredő hátrányos következményekért.

11./ Jelentkező az adott Képzés oldalán található Jelentkezési lap kitöltésével adhatja le regisztrációját az általa kiválasztott Képzésre. A Jelentkezési lap kitöltésekor a Jelentkezőnek az alábbi adatokat szükséges megadnia: családi név és utónév, intézménynév, pozíció, e-mail cím, intézmény központi e-mail címe, telefonszám, adószám, számlázási név, számlázási cím, kapcsolattartó neve, kapcsolattartó e-mail címe. A Jelentkező a „Jelentkezem a szemináriumra!” gombra kattintással küldheti el a jelentkezését. A Jelentkező a jelentkezés elküldésével elfogadja a jelen ÁSZF valamennyi rendelkezését és kijelenti, hogy a Weboldalról elérhető Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat megismerte és tudomásul vette. A Jelentkező tudomásul veszi, hogy a „Jelentkezem a szemináriumra” gomb megnyomása a jelentkezés visszaigazolása esetén fizetési kötelezettséget keletkeztet.

12./ A DMS Services fenntartja magának a jogot arra, hogy bármely jelentkezést indoklás nélkül visszautasítson. A DMS Services a jelentkezés visszautasításáról e-mailes értesítést küld a Jelentkezőnek. A Jelentkezés visszautasítása esetén a szerződés nem jön létre, és a Jelentkezőnek fizetési kötelezettsége sem keletkezik.

13./ A DMS Services a beérkezett jelentkezést követő 48 órán belül visszaigazolást küld Jelentkezőnek arra az e-mail címre, amit a regisztráció során megadott. A visszaigazolással megküldjük a jelentkezés adatait, valamint a számlázási adatokat. Amennyiben a visszaigazolásban szereplő adatokban a Jelentkező bármilyen elírást, hibát fedez fel, úgy ezt köteles jelezni a DMS Services felé az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen. A Jelentkezőnek a Képzés részvételi díját a megküldött pro forma számla alapján, az azon feltüntetett fizetési határidőn belül kell megfizetnie a visszaigazoló e-mailben elküldött, valamint a pro forma számlán található számlaszámra történő átutalással. Ha a visszaigazolás a Jelentkezést követő 48 órán belül nem érkezik meg a Jelentkező részére, akkor a Jelentkező ajánlati kötöttsége, illetve bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül automatikusan megszűnik.

14./ Amennyiben a Jelentkező valamely intézmény vagy szakmai, illetve gazdálkodó szervezet érdekében jár el, és a Képzés díjáról szóló számla a jelentkezés során feltüntetett intézmény vagy szakmai, illetve gazdálkodó szervezet nevére kerül kiállításra, úgy a szerződés az érintett intézmény vagy szakmai, illetve gazdálkodó szervezet és a DMS Services között jön létre.

15./ A jelentkezés nyomán létrejött szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy a Képzés részvételi díja a pro forma számlán feltüntetett fizetési határidőn belül, de legkésőbb a Képzés kezdő időpontját megelőző 48. óráig megfizetésre kerüljön. A részvételi díj megfizetésének időpontja az az időpont, amikor a részvételi díj összege a pro forma számlán szereplő bankszámlára megérkezik. A megfizetett részvételi díjról kiállított eredeti számlát a DMS Services postai úton juttatja el a Jelentkezési lap kitöltésekor megadott számlázási címre.

 

III. A Felek jogai és kötelezettségei

1./ A Jelentkezőnek jogában áll a Képzésen részt venni, az előadásokról jegyzeteket készíteni, és a DMS Services által biztosított tudásanyagokat saját tanulási célra felhasználni. A Képzéshez kapcsolódó anyagokat a DMS Services a Képzés napján, papír alapon átadja a Jelentkező részére. A Jelentkező nem jogosult ezen anyagokhoz bármilyen jogcímen harmadik fél számára hozzáférést biztosítani, valamint nem jogosult a Képzés céljától eltérő célra felhasználni.

2./ A Képzésen részt vevő személy módosítására lehetőség van a Képzést megelőző munkanapig, akár a befizetés megérkezése után is. A Jelentkező személyét érintő módosítást írásban, e-mailben tett nyilatkozattal kell a DMS Servicesval tudatni.

3./ A DMS Services hozzájárulása nélkül tilos bármilyen hang-, kép- vagy videó felvétel készítése a Képzésen. A DMS Services jogosult a Jelentkezőt a Képzésből kizárni, ha Jelentkező a jelen pontban rögzítetteket megszegi. Kizárás esetén a DMS Services a Képzés részvételi díját nem téríti vissza.

4./ A Képzésen részt vevő személy a jelen ÁSZF elfogadásával, illetve a Képzésen történő megjelenéssel kötelezettséget vállal arra, hogy a DMS Services által meghatározott, illetve és a Képzés helyszínén érvényben lévő biztonsági, egészségügyi és egyéb előírásokat, valamint házirendet betartja, és tartózkodik minden olyan magatartástól, amely a Képzés helyszínének tisztaságát, vagy az ott található eszközök épségét veszélyezteti.

5./ A Képzésen részt vevő személy szigorúan köteles tartózkodni továbbá minden olyan magatartástól, amivel a Képzés lebonyolítását, a képzés további résztvevőit, oktatóit zavarja, illetve a DMS Services jogait vagy jogos érdekeit sérti vagy veszélyezteti. Amennyiben a Képzésen részt vevő személy magatartása a fentiek ellenére a Képzés lebonyolítását, az oktatót, vagy a további résztvevőket ismételten, vagy jelentős mértékben megzavarja, úgy a DMS Services jogosult a Képzésben résztvevő személytől a részvételi jogot azonnali hatállyal megvonni, és a képzésből kizárni. A Képzésből történő kizárás esetén a DMS Services a Képzés díját sem részben, sem egészben nem téríti vissza.

6./ A befizetett részvételi díjat részvétel lemondás esetén a DMS Services abban az esetben téríti vissza, ha a Jelentkező a lemondás tényét a Képzés napja előtt minimum 3 munkanappal írásban, e-mailen jelzi. A Képzés napja előtti 3 munkanapon belül lemondott részvétel után a részvételi díj nem jár vissza.

7./ Amennyiben a Képzésen résztvevő Jelentkező részvételi díja a Képzés kezdő időpontját megelőző 48 órán belül nem érkezik meg a DMS Services bankszámlájára, úgy a DMS Services jogosult a Jelentkezőtől a Képzésen való részvételt megtagadni.

8./ A DMS Servicesnak jogában áll a Képzést törölni, amennyiben a jelentkezők száma nem éri el a Képzés meghirdetésekor közölt minimális létszámot, továbbá ha az oktató a Képzés megtartásában akadályoztatott, vagy a Képzés megtartásának más egyéb elháríthatatlan akadálya van. A Képzés törlése a DMS Services szerződéstől történő elállását jelenti, és a felek között létrejött szerződést felbontja. A DMS Services vállalja, hogy ilyen esetben a jelentkezőket a lehető leghamarabb értesíti a Képzés elmaradásáról és a Képzésre jelentkezők részvételi díját maradéktalanul visszautalja az értesítés napjától számított 8 napon belül. A részvételi díj visszafizetésén túlmenően a DMS Services a Képzés elmaradása miatt sem bánatpénz, sem kártérítés, sem más egyéb esetlegesen felmerült költség vagy kártalanítás megfizetésére nem köteles.

 

 

 

  1. Adatvédelem

1./ A jelentkezés elküldésével a Jelentkező tudomásul veszi, hogy a DMS Services a jelentkezés során megadott alábbi személyes adatait kezeli: családi és utóneve, elektronikus levelezési címe, telefonszáma.

2./ A Jelentkező a jelentkezés elküldésével szavatolja az általa megadott személyes adatok helyességét. A téves vagy nem létező személyes adatokból származó kockázatot a Jelentkező viseli, az ebből eredő következmények elhárítása a Jelentkező kötelezettsége. A Jelentkező által megadott téves, helytelen vagy valótlan adatokból fakadó károkért és következményekért a DMS Services felelősséget nem vállal.

3./ Az adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) 13/A §-a.

4./ Az adatkezelés célja a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

5./ Az adatkezelés időtartama a szerződés megszűnéséig terjedő időszak.

6./ A Jelentkező képzésekre történő jelentkezés során kapcsolattartói adatokat is megadhat. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag Jelentkező felel. A Jelentkező e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Jelentkezőt terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. Amennyiben a Jelentkező nem saját személyes adatait adja meg, a Jelentkező kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

7./ Amennyiben a Jelentkező a jelentkezés során „Hozzájárulok a hírlevél küldéséhez” elnevezésű jelölőnégyzetet (checkbox) kijelöli, úgy ezzel hozzájárul ahhoz, hogy a DMS Services direkt marketing céljából a hozzájárulás felhasználó általi visszakezelje a jelentkezés során megadott következő személyes adatait: családi és utóneve, elektronikus levelezési címe. A hírlevél küldéshez való hozzájárulásával a Jelentkező tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy a DMS Services saját és partnerei reklámjait személyre szabottan közölje a Jelentkezővel az általa megadott e-mail elérhetőségen, a tanusitottiratkezeles.hu weboldalon, hírlevelekben és partnerei weboldalain.

8./ A DMS Services a birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli és azokat kizárólag a Weboldalon található Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott célokra használja fel.

 

  1. Szerzői jog

1./ A Képzések során közzétett, valamint a Jelentkező részére átadott anyagok, kiadványok, prezentációk és azok minden egyes összetevője (a továbbiakban: „Szellemi alkotás”) szerzői jogi védelem alá esnek, amelynek jogosultja a DMS Services. Ezen szellemi alkotások bármilyen eljárással, szisztémával történő másolására és terjesztésére a DMS Services Kft. kizárólagosan fenntartja magának a jogot. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten biztosított felhasználási engedélyen kívül a DMS Services minden, a Szellemi Alkotásokhoz fűződő jogot fenntart.

2./ A Szellemi alkotások kizárólag személyes célra történő rendeltetésszerű használatára Jelentkező nem kizárólagos és nem átruházható felhasználási engedélyt kap a DMS Services-től. Jelentkező számára tilos a Szellemi alkotások mindennemű módosítása, sokszorosítása, terjesztése, valamint nem veheti, és nem adhatja azokat kölcsön, bérbe vagy haszonbérbe. Jelentkező nem jogosult arra, hogy a jelen ÁSZF-ben őt megillető jogokat – a III./2 pontban foglaltak kivételével – másra átruházza.

3./ Szigorúan tilos a Szellemi alkotások bármilyen formában történő értékesítése, terjesztése. Jelentkező nem jogosult a Szellemi alkotások kereskedelmi célból, akár online, akár valamely digitális vagy analóg adathordozó útján (pl. VHS, CD, DVD, BLU-RAY stb.) történő hasznosítására, forgalomba hozatalára. Jelentkező számára tilos a Szellemi alkotások egy részét vagy egészét szerkeszteni, átdolgozni, megváltoztatni. A Szellemi alkotások weboldalba, más prezentációba, publikációba vagy alkotásba, bármely formában (online, offline) történő beépítésére a Jelentkező nem jogosult.

4./ Amennyiben a Képzésen részt vevő Jelentkező a jelen pontban közölt kitételeket és kritériumokat megszegi, a DMS Services a fent írt felhasználási engedélyt visszavonhatja. A felhasználási engedély visszavonása esetén a Jelentkező köteles a használatában lévő Szellemi alkotások valamennyi másolatát és alkotórészét megsemmisíteni.

5./ A Képzésről kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen a Képzésen részt vevő személyek rögzítésre kerülhetnek; a jelentkező ebből fakadóan nem támaszthat a DMS Services felé semmilyen igényt.

 

  1. Panaszkezelés, ügyfélszolgálat

1./ A DMS Services ügyfélszolgálata az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen fogadja a Jelentkező Weboldallal, a honlapon meghirdetett Képzésekkel, valamint az elküldött jelentkezéseivel kapcsolatos észrevételeit, megjegyzéseit, kérdéseit.

2./ Amennyiben a Jelentkező panaszt kíván benyújtani a DMS Services által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban, azt elektronikus úton megteheti az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre küldött üzenettel. Ügyfélszolgálatunk a beérkezett panaszokat 30 napon belül kivizsgálja és elbírálja. A vizsgálat eredményéről a Jelentkezőt írásban értesítjük, az általa megadott elérhetőségeken.

 VII. Fogyasztói szerződés esetén irányadó rendelkezések

1./ A fogyasztónak minősülő Jelentkező a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) szerint jogosult a szerződés létrejöttének napjától számított 14 napon belül elállni a szerződéstől. Amennyiben a Jelentkező elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles írásban, postai úton vagy elektronikus levélben közölni a DMS Services-el. A Jelentkező elállási jogát határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha az elállási nyilatkozatát a fenti határidő lejárta előtt elküldte. A Jelentkező a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy nem gyakorolhatja elállási jogát, ha a DMS Services a szolgáltatás nyújtását megkezdte, és a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jog sem illeti meg.

2./ A fogyasztónak minősülő Jelentkezőnek joga van elállni a szerződéstől. Elállás esetén haladéktalanul, de legfeljebb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül DMS Services köteles visszatéríteni a Jelentkező részére a Képzésen történő részvétel díját. Amennyiben visszatérítésre kerül sor, a DMS Services jogosult az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazni, azaz átutalással teljesíteni.

3./ Amennyiben a DMS Services és Jelentkező között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a DMS Services-el való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Jelentkező a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a DMS Services székhelye szerint illetékes alábbi Békéltető Testülethez is.

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV. em. 2. ajtó

Levelezési címe: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefonszáma: (+36-1) 792-7881

Fax száma: (+36-1) 792-7881

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 4./ A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex a jelen szerződés vonatkozásában nem áll rendelkezésre.

5./ A Jelentkező a DMS Services hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. A Jelentkező a szavatossági jogai érvényesítése során kijavítást vagy kicserélést kérhet, kivéve, ha az ezek közül a Jelentkező által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a DMS Services számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha Jelentkező a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a DMS Services költségére a Jelentkező is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

6./ A választott kellékszavatossági jogáról a Jelentkező jogosult egy másikra is áttérni, azonban az áttérés költségét a Jelentkezőnek kell vállalni. Ez alól kivételt képez az a tény, ha az áttérés indokolt volt, vagy arra a DMS Services adott okot.

7./ A Jelentkező köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Az elévülési idő a szerződés teljesítésétől számított kettő év. Az elévülési határidőn túl a Jelentkező kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

8./ A Képzésen részt vevő Jelentkező kellékszavatossági igényét a DMS Servicesval szemben érvényesítheti. Amennyiben a Jelentkező igazolni tudja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a DMS Services nyújtotta, abban az esetben a teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítéséhez a hiba közlésén túl nincs további feltétel. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Jelentkező köteles bizonyítani, hogy a Jelentkező által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

VIII. Egyebek

1./ A DMS Services mindenkor nagy figyelmet fordít a Weboldal biztonságos üzemeltetésére, és ennek érdekében minden ésszerűen elvárható és szükséges intézkedést megtesz. A DMS Services ugyanakkor ezt meghaladóan semmilyen kötelezettséget nem vállal a Weboldal vírusmentes, valamint más kártékony programoktól mentes működéséért, gyorsaságáért, vagy megszakítás nélküli működéséért. A Jelentkező kifejezetten tudomásul veszi, hogy a DMS Services a Weboldal használatából eredő, vagy azzal összefüggésben bekövetkezett mindennemű hátrányos következményért való felelősségét teljes egészében kizárja. A Jelentkező kifejezetten tudomásul veszi továbbá a DMS Services arra vonatkozó figyelmeztetését, a Jelentkező számára vírus és spyware védelmi szoftverek legfrissebb adatbázissal rendelkező használata, valamint az operációs rendszer biztonsági frissítéseinek telepítése erősen javasolt. A Jelentkező a jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy az Internet technikai és műszaki korlátait, kockázatait ismeri, és a technológiával együtt járó hibalehetőségeket elfogadja.

2./ A Weboldalhoz történő csatlakozás okán bekövetkező bármely kárért a DMS Services nem felelős. A Jelentkező számítógépének, valamint az azon tárolt adatoknak a védelméért a Jelentkező a felelős.

3./ A DMS Services nem felelős az esetleges károkért, ha a jelentkezés bármely működési hiba miatt nem érkezett be, továbbá nem felel a Jelentkező számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.

4./ A DMS Services jogosult a jelen ÁSZF-ben foglalt szolgáltatások nyújtásához további megbízottat, illetve közreműködőt igénybe venni. A DMS Services az igénybe vett megbízottért, közreműködőért úgy felel, mintha saját maga járt volna el.

5./ A Weboldalon történő Képzésre jelentkezés tekintetében különösen az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.), fogyasztó általi részvétel esetén a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (ll.26.) Kormányrendelet, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak.

6./ A jelen ÁSZF határozatlan időre szól, hatálybalépést követően módosításig, illetve visszavonásig hatályos. A DMS Services bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

7./ Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelen lenne, vagy a későbbiekben érvénytelenné válna, úgy ez az egyéb rendelkezések érvényességét nem érinti, kivéve, ha a felek az érvénytelen rendelkezés nélkül a szerződést nem kötötték volna meg. A felek mindenkor kötelesek az érvénytelen rendelkezés helyett olyan érvényes rendelkezést elfogadni, amely az érvénytelenséggel érintett rendelkezés által elérni kívánt szerződéses célnak a leginkább megfelel.

8./ Felek a jelen ÁSZF érvényességével, értelmezésével, teljesítésével, vagy megsértésével kapcsolatos mindennemű vitás kérdéseiket törekszenek tárgyalásos úton, peren kívül rendezni. Ennek sikertelensége esetére a felek mindennemű jogvitájuk vonatkozásában – a fogyasztói szerződésnek minősülő szerződések kivételével – a magyar bíróságok kizárólagos joghatóságát, ezen belül pedig hatáskörtől függően a Budakörnyéki Járásbíróság, illetőleg a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

 Budapest, 2021. április 1.

 DMS Services Korlátolt Felelősségű Társaság

 

Tanúsitottiratkezelés
A deusz.hu Dokumentumkezelési és Elektronikus Ügyintézési Szakmai Egyesület honlapja. Célja, hogy felületet adjon a szervezet működési területéhez tartozó ismeretek átadására, szakmai kapcsolatok létesítésére.
© 2024 Dokumentumkezelési és Elektronikus Ügyintézési Szakmai Egyesület (DEÜSZ). All Rights Reserved. OneOnline